بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

بنیان‌گذاران شفق

در راستای مسئولیت فرهنگی و مذهبی ما برای اولین بار راهی راه آغاز نمودیم که اهداف والایی را دنبال می‌نماید. امید است که با یاری پروردگار و همکاری دوستان خود به سر منزل خود برسد.

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

محمد رضا زائری

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

محمد امین صمیمی

همراهان شفق

در راستای دستیابی به اهداف فرهنگی و اجتماعی این شتابدهنده، دوستان عزیزی ما را یاری می‌رسانند. این دوستان و همراهان شفیق یاور این شتابدهنده و تیم‌های تحت پوشش خواهند بود.

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

محمد مهدی باریده

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

آرمان صفایی

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

شهاب شریعتی

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

محمد مهدی باقری

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

مهدی صالحی

شتابدهنده شفق
بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

محمد صادق برادران

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

مرتضی تسخیری

بنیانگذاران و همراهان شتابدهنده شفق

امین قشونی